3 ᠤ  ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ20 ᠴᠠᠭ  ᠡᠴᠡ ᠎ ᠤ4 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 20 ᠴᠠᠭ  ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠄

 ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ  ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠎ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ   ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ᠡᠴᠡ3᠂4 ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ    ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ   ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ  ᠡᠴᠡ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠎᠎᠎ ᠤ5 ᠂6 ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ 4-5ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ   ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ6 -8ᠭᠷᠠᠳᠦᠰ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ   ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ8ᠭᠷᠠᠳᠦᠰ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 

 

4 ᠤ  ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ20 ᠴᠠᠭ  ᠡᠴᠡ 5᠎ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 20 ᠴᠠᠭ  ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠄  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠎ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ  ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ   ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ  ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ  ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂᠎ ᠬᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ  ᠲᠤᠡᠭᠭᠠᠯᠠᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠡᠬᠦᠯᠡ ᠲᠠᠢ᠃   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ   ᠲᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ  ᠡᠴᠡ4-5 ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠎᠎᠎ ᠤ5 ᠂6 ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ 4-5ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ6 ᠭᠷᠠᠳᠦᠰ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 

5 ᠤ  ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ20 ᠴᠠᠭ  ᠡᠴᠡ 6 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 20 ᠴᠠᠭ  ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠎ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ   ᠪᠡᠶ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠡᠬᠦᠯᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂᠎  ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ  ᠲᠤᠡᠭᠭᠠᠯᠠᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠡᠬᠦᠯᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ  ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ᠡᠴᠡ4-5 ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ 3-4ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ  ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

 

 

yes